العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء - العلم سلطان

Journal

 1. Mohammad Lari and Sina Asaeian, “Multi-objective antenna selection in a full duplex base station,” Springer Wireless Personal Communications, vol. 110, no. 2, pp. 781-793, Jan. 2020, DoI:https://doi.org/10.1007/s11277-019-06754-8


 2. Mohammad Lari, “Transmission delay minimization in wireless powered communication systems,” Springer Wireless Networks, vol. 25, no. 3, pp. 1415-1430, Apr. 2019, DoI:https://doi.org/10.1007/s11276-018-1778-0


 3. Mohammad Lari, “Power Allocation and Effective Capacity of AF Successive Relays,” Springer Wireless Networks, vol. 24, no. 3, pp. 885-895, Apr. 2018, DoI:10.1007/s11276-016-1380-2


 4. Abdulhamid Zahedi, Mohammad Lari, Azhar Albaaj, Qassem Alabkhat, “Simultaneous Energy Harvesting and Information Processing Considering Multi-Relay Multi-Antenna Using Maximum Ratio Transmission and Antenna Selection Strategies,” Wiley Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, vol. 28, no. 1, pp. 1-13, 2017, DoI:10.1002/ett.3182


 5. Mohammad Lari, “Effective Capacity of Receive Antenna Selection MIMO–OSTBC Systems in Co-Channel Interference,” Springer Wireless Networks, vol. 23, no. 4, pp. 1223-1231, May 2017, DoI:10.1007/s11276-016-1219-x


 6. Mohammad Lari, Abbass Mohammadi and Abdolali Abdipour, “New Throughput Based Antenna selection Scheme,” Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, vol. 22, no. 4, pp. 1017-1031, Jul. 2014.


 7. Mohammad Lari, Abbass Mohammadi, Abdolali Abdipour and Inkyu Lee, “Characterization of Effective Capacity in Antenna Selection MIMO Systems,” Journal of Communications and Networking, vol. 15, no. 5, pp. 476-485, Oct. 2013.


 8. Mohammad Lari, Abbass Mohammadi, Abdolali Abdipour and Inkyu Lee, “SER computation in M-QAM systems with phase noise,” Springer Wireless Personal Communications, vol. 70, no. 4, pp. 1575-1587, Jun. 2013.


 9. Mohammad Lari, Abbass Mohammadi, Abdolali Abdipour and Inkyu Lee, “Characterization of Effective Capacity in AF Relay Systems,” IEICE, Electron. Express, vol. 9, no. 7, pp. 679-684, Apr. 2012.


 10. Mohammad Lari, Aidin Bassam, Abbass Mohammadi and Fedhal Ghannouchi, “Time-Multiplexed Single RF Front-End Receivers for Multiantenna and MIMO Applications,” IET Communications, vol. 5, no. 6, pp. 789-796, Apr. 2011.


Journal (in Persian)

 1. محمد لاری و سینا عصائیان "معیار چند هدفی برای انتخاب آنتن در یک ایستگاه مرکزی Full-Duplex" مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز


 2. محمد لاری "تخصیص منابع جهت کمینه‌سازی تأخیر ارسال در سامانه‌های مخابراتی تغذیه‌شونده به‌صورت بی‌سیم" مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره 47 شماره 3 شماره پیاپی 81 ص 1205-1211 پاییز 1396


Conference

 1. Mohammad Lari, Abbas Mohammadi, Abdolali Abdipour and Inkyu Lee, “Effective capacity in receive antenna selection and spatially correlated MIMO-OSTBC systems,”6th International Symposium on Telecommunications (IST2012), Tehran, Iran, 6-8 Nov. 2012.


 2. Mohammad Lari, Abbas Mohammadi and Abdolali Abdipour, “Cross Layer Design Based on Adaptive Modulation and Truncated ARQ in MIMO Rician Channels,”5th International Symposium on Telecommunications (IST2010), Tehran, Iran, 4-6 Dec. 2010.


 3. Mohammad Lari, Abbas Mohammadi and Abdolali Abdipour, “Cross Layer Transmit Antenna Selection in MQAM MIMO Systems,”5th International Symposium on Telecommunications (IST2010), Tehran, Iran, 4-6 Dec. 2010.


 4. Mohammad Lari, Abbas Mohammadi and Abdolali Abdipour, “A novel MIMO receiver using antenna selection and time-multiplexed single RF technique,”International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology, Chengdu, China, 8-11 May 2010.


 5. Mohammad Lari and Hassan Agaeinia, “Producing pulse compression codes with proper auto correlation function, regarding pulse shape,”IEEE International Conference on Signal Processing and Communications (ICSPC2007), 2007.


Conference (in Persian)

 1. محمد لاری و سینا عصائیان "معیار چندهدفی برای انتخاب آنتن در یک ایستگاه مرکزی Full-Duplex" بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 18 تا 20 اردیبهشت 97، دانشگاه صنعتی سجاد.


 2. محمد لاری و الهه مداح "بهبود عملکرد سیستم مخابراتی مشارکتی NOMA با استفاده از Successive Relaying" بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 18 تا 20 اردیبهشت 97، دانشگاه صنعتی سجاد.


 3. جمال بیرانوند، حمید مقدادی نیشابوری و محمد لاری "ظرفیت مؤثر گیرنده های خطی در سیستم های مخابراتی Massive MIMO" بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 12 تا 14 اردیبهشت 96، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.


 4. محمد لاری، محمدسعید جهان آرا نژاد و افشین نقی زاده "تخصیص توان عملی جهت بهینه سازی ظرفیت موثر" بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 21 تا 23 اردیبهشت 1395، دانشگاه شیراز.


 5. محمد لاری، حسین داوودی و حسن آقایی نیا "کاهش تداخل در سیستم CDMA با استفاده از کدهای سوراخ شده" هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 24 تا 26 اردیبهشت 1388، دانشگاه علم و صنعت ایران.


 6. محمد لاری و حسن آقایی نیا"محاسبه متوسط زمان سنکرون‌سازی کد طيف‌گسترده دلخواه و تأثير استفاده از کدهای سوراخ‌شده در مرحله سنکرون‌سازی،" شانزدهین کنفرانس مهندسی برق ایران، 24 تا 26 اردیبهشت 1387، دانشگاه تربیت مدرس تهران.


 7. محمد لاری و حسن آقایی نیا"بهبود مشخصات پایه‌ای کدهای طیف‌گسترده با حذف تعدادی از بیت‌های آن،" پانزدهین کنفرانس مهندسی برق ایران، 25 تا 27 اردیبهشت 1386، مرکز تحقیقات مخابرات ایران.